บทความเกี่ยวกับโรคและสุขภาพ

เป้าหมายของการบริบาลเภสัชกรรมคือ

01

  เพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาและความพึงพอใจของผู้ป่วย

02

   ส่งเสริมการรักษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า

03

   ส่งเสริมให้การใช้ยาเป็นไปอย่างปลอดภัย

บทความทั้งหมด