เกี่ยวกับเรา

เภสัชกร

เภสัชกร

สวัสดีคะ… ภญ.ปราณี  วัฒนาศรีโรจน์ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ภ.07962 จบการศึกษาป.ตรี เภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดิฉันเป็นคนปัตตานีโดยกำเนิด  ประวัติการศึกษาเรียงลำดับตามนี้คะ

  • มัธยมต้นจาก รร.วรคามินอนุสรณ์ จ.ปัตตานี
  • มัธยมปลายจาก รร.หาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  • ป.ตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ป.โท คณะพัฒนาสังคม นิด้า

ทำงานใช้ทุนรับราชการที่โรงพยาบาลปัตตานี 5 ปี ก่อนลาออกมาเปิดร้านยามุมเภสัชแห่งนี้ นับเวลามาถึงปัจจุบันนี้ ดิฉันก็บริหารงานร้านยามามากกว่า 20 ปีแล้วคะ

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ของเรา : เป็นร้านยาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาชีพเภสัชศาสตร์และธุรกิจที่ดีต่อสังคมอย่างยั่งยืน

 พันธกิจของเรา : 

  • บริการด้านยาด้วยหลักการบริบาลเภสัชกรรมที่ดี คือ จ่ายยาถูกต้อง ถูกโรค ถูกคน
  • ดำเนินธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาด้านสุขภาพให้แก่ผู้มารับบริการให้มีความปลอดภัยและประหยัด  รวมถึงพัฒนาบุคคลากรของร้านให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลคุณภาพทั้งตัวผลิตภัณฑ์ในร้านและผู้มารับบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

ค่านิยมของเรา :  มั่นใจได้ เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้

ฮอนด้า

วิชาชีพและร้านยา

อจ.กฤษณา

ร้านยามุมเภสัชได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพจากสภาเภสัชกรรมเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2546 และยังคงได้รับการรับรองติดต่อกันมามากกว่า 15 ปี

ร้านยาเป็นจัดเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นบริการรายการยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเภสัชกรเป็นหลัก

วิชาชีพเภสัชกรของเรามีคนดี คนเก่ง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยู่หลายท่าน บุคคลตัวอย่างระดับโลกได้รับรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธาณะ ในปี ค.ศ. 2009 ดร. ภญ.กฤษณา ไกรสินธุ์  รูปนี้ดิฉันได้มีโอกาสถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับท่านตอนที่ท่านเดินทางมาบรรยายเรื่องการพัฒนาสมุนไพรไทยที่จังหวัดปัตตานีคะ

ปริญญาตรี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

คณะพัฒนาสังคม นิด้า

ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เลขที่ ภ.07962

อบรมพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ

อบรมธุรกิจขนาดเล็ก
กระทรวงพาณิชย์
อบรมมอ.หาดใหญ่

แกลลอรี่กิจกรรมทางสังคม

แกลลอรี่กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ติดต่อไลน์